مدیران ارشد


مدیر عامل شرکت بنیان توسعه صنعت خودرو


رئیس هیأت مدیره

قائم مقام ارشد مدیرعامل

قائم مقام مدیر عامل در امور تولید و مدیر کارخانه


قا‌ئم مقام مدیر عامل در امور مهندسی و کیفیت

معاون طرح و برنامه

معاون برنامه ریزی تولید و لجستیک


معاون اداری و توسعه منابع انسانی

معاون تولید

معاون مالی