مدیران ارشد


مدیر عامل شرکت بنیان توسعه صنعت خودرو


رئیس هیأت مدیره و قائم مقام مدیرعامل در امور مهندسی و کیفیت
pic hosein zadeh

عضو هیأت مدیره و قائم مقام مدیرعامل در امور بازرگانی


قائم مقام مدیرعامل در امور مالی و اقتصادی

قائم مقام ارشد مدیرعامل

قائم مقام مدیر عامل در امور تولید و مدیر کارخانه


معاون مهندسی و کیفیت

معاون مالی

معاون تولید

معاون اداری و توسعه منابع انسانی

معاون طرح و برنامه