• نماینده بن رو،علیخانلو

در جریان برگزاری مجمع عمومی و انتخابات اعضای هیأت مدیره انجمن ایمنی ساوه توسط اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی این شهرستان آقای جاوید علیخانلو کارشناس HSE بن رو بعنوان نماینده اداره ایمنی، بهداشت و محیط زیست این شرکت با احراز حداکثر آرا به مدت سه سال به عنوان عضو اصلی هیات مدیره انجمن ایمنی شهرستان ساوه انتخاب شد .