رامین سالمی

نام ونام خانوادگی: رامین سالمی

سمت: قائم مقام ارشد مدیرعامل

سطح تحصیلات: فوق لیسانس مهندسی صنایع – فوق لیسانس مدیریت اجرائی

سال تولد: ۱۳۴۱

سال پیوستن به گروه سایپا: ۱۳۷۵

سال انتصاب: ۱۳۹۰

 

سوابق:

۱- مهندس پالایش پالایشگاه گاز کنگان

۲- مدیر تولید رنگسازی ایران

۳- مدیر کارخانه تولید زرین شیمیگران

۴ – رئیس تولید سالن رنگ یک سایپا

۵- مدیر سالن رنگ جدید سایپا