محمد حسین جمالی زواره

نام ونام خانوادگی: محمد حسین جمالی زواره

سمت: معاون اداری و توسعه منابع انسانی

سطح تحصیلات: کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

سال تولد: ۱۳۶۱

سال پیوستن به گروه سایپا: ۱۳۹۴

سال انتصاب: ۱۴۰۰

سوابق:

۱- مدیر منابع انسانی و پشتیبانی شرکت سرمایه گزاری نیرو

۲- مدیر ارتباط با مشتریان(crm) شرکت پارس خودرو

۳- مدیر منابع انسانی شرکت بن رو