محمد امین قاسم زاده

نام ونام خانوادگی: محمد امین قاسم زاده

سمت: قائم مقام مدیر عامل در امور تولید و مدیر کارخانه

سطح تحصیلات: کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی بین الملل

سال تولد: ۱۳۶۱

سال پیوستن به گروه سایپا: ۱۳۹۰

سال انتصاب: ۱۳۹۳

 

سوابق :

۱- مدیر تولید بدنه سازی شرکت بن رو

۲- مدیر کیفیت شرکت بن رو

۳- معاون مهندسی و کیفیت شرکت بن رو