امید بیگلری سیار

نام ونام خانوادگی: امید بیگلری سیار

سمت: معاون تولید

سطح تحصیلات: فوق لیسانس مکانیک

سال تولد: ۱۳۶۸

سال پیوستن به گروه سایپا: ۱۳۹۰

سال انتصاب: ۱۴۰۰

سوابق:

۱- رئیس تضمین کیفیت بن رو

۲- مدیر کیفیت بن رو

۳-مدیر تولید مونتاژ