شهرام احمدیان

نام ونام خانوادگی:شهرام احمدیان

سمت : مدیر عامل شرکت بنیان توسعه صنعت خودرو

سطح تحصیلات: لیسانس مکانیک

سال تولد : ۱۳۵۵

سال پیوستن به گروه سایپا : ۱۳۹۶

سال انتصاب: ۱۴۰۰

 

 

سوابق:

۱- قائم مقام مدیرعامل شرکت بن رو

۲-عضو هیئت مدیره و قائم مقام فنی مدیر عامل شرکت پارس خودرو

۳- عضو هیئت مدیره شرکت بن رو

۴- مدیر کارخانه شرکت بن رو

۵-مدیر بدنه سازی شرکت بن رو

۶- مدیر بدنه سازی شرکت تاپکو

۷-قائم مقام اداره مهندسی تولید بدنه شرکت ایران خودرو