عباس عبدی

نام و نام خانوادگی : عباس عبدی

سمت: معاون مالی

سطح تحصیلات: کارشناسی ارشد حسابداری

سال تولد: ۱۳۶۰

سال پیوستن به گروه سایپا: ۱۴۰۰

سال انتصاب : ۱۴۰۰

سوابق:

۱-معاون مالی و اقتصادی شرکت تلاونگ

۲-مدیر مالی شرکت هیو (کاله)

۳- مدیر مالی شرکت دامدار برتر

۴-مدیر مالی مهر تابان شهر

۵- رئیس حسابداری صنعتی بن رو