حمید علیزاده

نام و نام خانوادگی : حمید علیبزاده

سمت: قا‌ئم مقام مدیر عامل در امور مهندسی و کیفیت

سطح تحصیلات: کارشناس مهندسی پلیمر دانشگاه امیرکبیر

سال تولد: ۱۳۵۴

سال پیوستن به گروه سایپا: ۱۳۸۰

سال انتصاب : ۱۴۰۰

سوابق:

۱-مشاور اجرایی مدیر عامل بن رو

۲-مشاور فنی مدیرعامل طیف سایپا

۳-مدیر فروش طیف سایپا

۴-قا‌ئم مقام مدیرعامل باران خودرو

۵-قا‌ئم مقام مدیرعامل بازرگانی سایپا دیزل

۶-مدیرمهندسی ساخت و خودکفایی سایپا دیزل