مدیران ارشد


مدیرعامل و عضو موظف هیأت مدیره


عضو و رئیس هیأت مدیرهقائم مقام مدیرعامل (بن رو) در امور اجرائی کارخانه

معاون طرح و برنامه

معاون بازرگانی


معاون اداری و توسعه منابع انسانی

مدیریت حسابداری مالی

معاونت مهندسی و کیفیت

معاون برنامه ریزی تولید و لجستیک

اطلاعیه فروش ویژه سایپا

شرايط فروش اینترنتی انواع محصولات سايپا

مناقصه ها و مزایده ها