مدیران ارشد


مدیرعامل


عضو و رئیس هیأت مدیره


عضو و نایب رئیس هیأت مدیره


مدیر مستقل ارتباطات

معاون تولید

معاون طرح و برنامه

معاون بازرگانی


سرپرست معاونت اداری و توسعه منابع انسانی

مدیر مستقل حسابرسی مالی

معاون مهندسی و کیفیت

سرپرست معاونت برنامه ریزی تولید و لجستیک

مدیر حراست

اطلاعیه فروش ویژه سایپا

شرايط فروش اینترنتی انواع محصولات سايپا

مناقصه ها و مزایده ها

سايت خريد الكترونيكي خودروسازي سايپا

سايت مزايده الكترونيكي خودروسازي سايپا