مدیران ارشد


مدیرعامل و عضو موظف هیأت مدیره


نایب رئیس هیأت مدیرهمعاون تولید

قائم مقام مدیرعامل (بن رو) در امور اجرائی کارخانه

معاون طرح و برنامه

معاون بازرگانی


معاون اداری و توسعه منابع انسانی

مدیریت حسابداری مالی

معاونت مهندسی و کیفیت

معاون برنامه ریزی تولید و لجستیک