مدیران ارشد


سرپرست شرکت بنیان توسعه صنعت خودرو


قا‌ئم مقام مدیر عامل در مهندسی و کیفیت

نایب رئیس هیأت مدیره


قائم مقام مدیرعامل (بن رو) در امور اجرائی کارخانه

معاون طرح و برنامه

معاون بازرگانی

معاون برنامه ریزی تولید و لجستیک


مدیریت حسابداری مالی

معاون مهندسی و کیفیت

معاون تولید

معاون اداری و توسعه منابع انسانی